Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Về chúng tôi

Company name STAR SEIKI(VIETNAM)CO.,LTD.
Address Hanoi Head Office
8th Floor,New Center Building,No.27,Group 41,
Trung Hoa Ward,Cau Giay District,Hanoi,Vietnam

Ho Chi Minh Branch
GIC Building,4th Floor,Room 402,No414,Ung Van Khiem Street,
Ward 25,Binh Thanh District,Ho Chi Minh City,Vietnam
Reprentative Mr.Takuro Murase
Tel / Fax Hanoi Head Office
Tel +84(0)24-3773-6269/70 / Fax +84(0)24-3772-6271

Ho Chi Minh Branch
Tel +84(0)28-6297-9431 / Fax +84(0)28-6297-9481
URL http://starseiki.com.vn
Company profile (PDF)