Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Xi lanh kẹp Runner

XI LANH KHÍ KẸP ES (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP ES (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022879

Model: CHK-ES-08

Khối lượng: 18.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP ESL (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP ESL (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022883

Model: CHK-ES-08-C

Khối lượng: 32.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EM (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022878

Model: CHK-EM-12

Khối lượng: 46.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022882

Model: CHK-EM-12-C

Khối lượng: 56.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EL (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022877

Model: CHK-EL-12

Khối lượng: 94.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022881

Model: CHK-EL-12-C

Khối lượng: 104.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022876

Model: CHK-EX-20

Khối lượng: 180.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022880

Model: CHK-EX-20-C

Khối lượng: 190.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EN (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EN (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022991

Model: CHK-EN1-06

Khối lượng: 10.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP ES (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP ES (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022992

Model: CHK-ES1-08

Khối lượng: 22.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP ES (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP ES (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022998

Model: CHK-ES1-08-C

Khối lượng: 38.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP ES (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP ES (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023004

Model: CHK-ES1-08-C1

Khối lượng: 33.00g

Định mức dòng từ 1mA 5VDC đến 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP EM (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022993

Model: CHK-EM1-12

Khối lượng: 67.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022999

Model: CHK-EM1-12-C

Khối lượng: 79.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023005

Model: CHK-EM1-12-C1

Khối lượng: 73.00g

Định mức dòng từ 1mA 5VDC đến 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP EL (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022994

Model: CHK-EL1-12

Khối lượng: 143.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023000

Model: CHK-EL1-12-C

Khối lượng: 155.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023006

Model: CHK-EL1-12-C1

Khối lượng: 145.00g

Định mức dòng từ 1mA 5VDC đến 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022995

Model: CHK-EX1-20

Khối lượng: 280.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023001

Model: CHK-EX1-20-C

Khối lượng: 283.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023007

Model: CHK-EX1-20-C1

Khối lượng: 272.00g

Định mức dòng từ 1mA 5VDC đến 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP EL (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022996

Model: CHK-EL1L-12

Khối lượng: 170.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023160

Model: CHK-EL2L-12-C

Khối lượng: 196.00g

*Đổi từ mã No.023002 CHK-EL1L-12-C. Thay đổi vị trí cảm biến (Di chuyển theo hướng song song)..

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EL (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023161

Model: CHK-EL2L-12-C1

Khối lượng: 186.00g

*Đổi từ mã No.023008 CHK-EL1L-12-C1. Thay đổi vị trí cảm biến (Di chuyển theo hướng song song) Định ..

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 022997

Model: CHK-EX1L-20

Khối lượng: 305.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023158

Model: CHK-EX2L-20-C

Khối lượng: 335.00g

*Đổi từ mã No.023003 CHK-EX1L-20-C. Thay đổi vị trí cảm biến (Di chuyển theo hướng song song)..

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023159

Model: CHK-EX2L-20-C1

Khối lượng: 325.00g

*Đổi từ mã No.023009 CHK-EX1L-20-C1. Thay đổi vị trí cảm biến (Di chuyển theo hướng song song) Định ..

XI LANH KHÍ KẸP EM (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023284

Model: CHK-EMBF-12

Khối lượng: 70.00g

..

Tags: NEW!

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023286

Model: EHK-EMBF-12-C

Khối lượng: 85.00g

..

Tags: NEW!

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EM (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023288

Model: CHK-EMBF-12-C1

Khối lượng: 77.00g

..

Tags: NEW!

TAY KẸP

TAY KẸP

Mã sản phẩm: 023285

Model: CHK-EMF-12

Khối lượng: 12.00g

..

Tags: NEW!

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023287

Model: CHK-EMF-12-C

Khối lượng: 27.00g

..

Tags: NEW!

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023289

Model: CHK-EMF-12-C1

Khối lượng: 20.00g

..

Tags: NEW!

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (KHÔNG GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023290

Model: CHK-EXBF-20

Khối lượng: 272.00g

..

Tags: NEW!

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023292

Model: CHK-EXBF-20-C

Khối lượng: 287.00g

..

Tags: NEW!

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

XI LANH KHÍ KẸP EX (GẮN CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023294

Model: CHK-EXBF-20-C1

Khối lượng: 278.00g

..

Tags: NEW!

TAY KẸP

TAY KẸP

Mã sản phẩm: 023291

Model: CHK-EXF-20

Khối lượng: 40.00g

..

Tags: NEW!

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023293

Model: CHK-EXF-20-C

Khối lượng: 54.00g

..

Tags: NEW!

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

TAY KẸP (GỒM CẢM BIẾN)

Mã sản phẩm: 023295

Model: CHK-EXF-20-C1

Khối lượng: 40.00g

..

Tags: NEW!

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 023086

Model: CHK-ESE

Khối lượng: 10.00g

..

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 023087

Model: CHK-EMLXE

Khối lượng: 10.00g

..

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 023014

Model: CHK-E1SME

Khối lượng: 15.00g

Áp dụng cho loại ES1,EM1..

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 023015

Model: CHK-E1LXE

Khối lượng: 15.00g

Áp dụng cho loại EL1,EX1..

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 023016

Model: CHK-E1SW

Khối lượng: 7.00g

Áp dụng choloại ES1,EM1,EL1, và EX1 Định mức dòng từ 1mA 5VDC đến 100mA 30VDC..

BỘ KHỚP GÁ NỐI ỐNG

BỘ KHỚP GÁ NỐI ỐNG

Mã sản phẩm: 171227

Model: RM-08

Khối lượng: 111.00g

..

BỘ KHỚP GÁ NỐI ỐNG

BỘ KHỚP GÁ NỐI ỐNG

Mã sản phẩm: 171228

Model: RM-12

Khối lượng: 116.00g

..

BỘ KHỚP GÁ NỐI ỐNG

BỘ KHỚP GÁ NỐI ỐNG

Mã sản phẩm: 171229

Model: RM-20

Khối lượng: 131.00g

..

BÀN KẸP RUNNER

BÀN KẸP RUNNER

Mã sản phẩm: 022892

Model: CHK-MCD01

Khối lượng: 396.00g

Thay thế cho mã No.020317 CHK-MCY01..

XI LANH KHÍ KẸP

XI LANH KHÍ KẸP

Mã sản phẩm: 090140

Model: J25411-100-0

Khối lượng: 76.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP

XI LANH KHÍ KẸP

Mã sản phẩm: 090141

Model: J25411-000-0

Khối lượng: 185.00g

..

Hiển thị 1 đến 50 / 54 ( 2 Trang)